Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

146.1m FM

Fel av skola be om bidrag

opinion
En enskild lärare, rektor eller...

Bidraget syftar till att minska risken för brott mot skolan eller mot elever eller personal i skolan. Vi har beviljat bidrag till två huvudmän på totalt 2 kronor för Säkerhetshöjande åtgärder i skolor för I beslutsbilagan finns beviljat belopp per huvudman. Lista över beviljade belopp, ansökan säkerhetshöjande åtgärder pdf, 88 kB. Logga in i e-tjänsten. Se till att den eller de personer som ska göra ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten.

Bidraget syftar till att minska...

Bidraget är till för att minska risken för brott mot skolan eller mot elever eller personal i skolan. Det ska gå till säkerhetshöjande fysiska åtgärder som ska öka säkerheten i skolbyggnader, på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid fritidshem.

Skolverket fördelar bidraget för säkerhetshöjande åtgärder till huvudmän som bedriver skolor där det finns en påtaglig risk för brott där ett motiv är att kränka en person, en folkgrupp eller en annan grupp av personer på grund av någon sådan omständighet som avses i 29 kap.

Med sådan omständigheter avses i Brottsbalken ras, Fel av skola be om bidrag, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet. En huvudman kan ansöka om bidrag för en eller flera säkerhetshöjande åtgärder i samma ansökan. Ni kan inte få bidrag för åtgärder som ni redan påbörjat innan ansökan kommer in till Skolverket.

En åtgärd ses som påbörjad om en huvudman är bunden till att ta kostnader för att genomföra den säkerhetshöjande åtgärden. En huvudman kan ha gjort förberedande och planerade åtgärder.

Till exempel kan huvudmannen ha ansökt om bygglov och hämtat in offerter utan att åtgärden ses som påbörjad. Bidraget ska inte ses som en efterfinansiering av en åtgärd som redan har påbörjats. Om ni tidigare fått stöd av mindre betydelse ska det ha framgått av beslutet. Skolverket behöver kontrollera att alla som får bidrag inte får mer än euro under det beskattningsår som gäller för bidraget och de två föregående beskattningsåren. I ansökan ska ni därför ange allt stöd av mindre betydelse som ni fått och där det framgått av beslutet att det är ett stöd av mindre betydelse.

Förordning om stöd av mindre betydelse på EU-kommissionens webbplats. Ni kan som mest få stöd för 75 procent av den totala kostnaden för de säkerhetshöjande åtgärderna. Ni kan inte få bidrag för åtgärder som totalt kostar mindre än 25 kronor. Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder Viktiga datum och beslut Bidragsomgången Beslut om ansökan Vi har beviljat bidrag till två huvudmän på totalt 2 kronor för Säkerhetshöjande åtgärder i skolor för Av de 62 huvudmän som ansökt om statsbidraget har vi beslutat om bifall av två ansökningar vi beslutat om avslag av 58 ansökningar vi beslutat om avskrivning av två ansökningar.

Lista över beviljade belopp, ansökan säkerhetshöjande åtgärder pdf, 88 kB Ansökan var öppen 1 september — 1 oktober och är avslutad. Logga in i e-tjänsten Så fungerar e-tjänsten Så kan du förbereda dig Se till att den eller de personer Fel av skola be om bidrag ska göra ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten. Vem kan söka statsbidraget?

Huvudmän för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan gymnasieskolan och gymnasiesärskolan förskoleklassen. Vad ska statsbidraget användas till? Vad ska bidraget inte användas till? Skolverket ger inte bidrag till: Vad är stöd av mindre betydelse de minimis-stöd? Villkor för statsbidraget Ni ska påbörja de åtgärder ni vill göra efter det att er ansökan om bidrag kommit in till Skolverket.

Ni ska ha avslutat era åtgärder senast den 15 november Det ska finnas startbesked för åtgärder som kräver bygglov. Ansökan får inte innehålla åtgärder som ni fått statligt stöd för på annat sätt. De som utför arbetet med att genomföra de åtgärder ni fått statsbidrag för ska vara godkända för F-skatt. För utländska företag krävs intyg eller någon annan handling som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll av skatter och avgifter i sitt hemland.

Villkoren för statsbidraget styrs av Förordning Hur stort Fel av skola be om bidrag statsbidraget? För bidragsomgången har Skolverket totalt 4 miljoner kronor att fördela. Så beräknar Skolverket statsbidraget Ni kan som mest få stöd för 75 procent av den totala kostnaden för de säkerhetshöjande åtgärderna. Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Ett börsnoterat skolbolag har sökt...

Berätta gärna för oss hur vi kan förbättra den här sidan. Om du istället har en fråga, använder du dig av våra vanliga kontaktvägar. Tack för din feedback!

Någonting gick fel när kommentaren skulle sparas. Ladda gärna om sidan och försök igen. Lundsberg har fått nära tre miljoner i bidrag skolan inte har rätt till. skolan fått bidrag för Fel av skola be om bidrag vars föräldrar – antingen båda eller den ena föräldern tog en överdos efter att hon släpptes: ”Fel sätt att få folk att sluta knarka”.

–I det här fallet är...

Skapande skola. Statens kulturråd delar årligen ut bidrag till kultur i skolan riktat till elever i förskoleklass till och med årskurs 9. Bidraget kallas Skapande skola. En enskild lärare, rektor eller skola kan alltså inte söka statsbidrag. Om inte hela bidraget kommit till användning, eller om det använts på fel sätt, kan man bli .

Nyhetsflöde