Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

115.1m FM

Forsta fagelinfluensan hos tamfagla

opinion

Fågelinfluensa är en av de allvarligaste sjukdomarna som finns hos fjäderfä. Sjukdomen orsakas av aviära influensavirus.

Inte ökad risk

Dessa virus kan ge upphov till plötsliga sjukdomsutbrott med mycket hög dödlighet hos fjäderfä. Sjukdomsutbrott är vanligast hos tamhöns och kalkoner, men samtliga fågelarter antas vara mottagliga för smittan. Influensavirus kan ibland passera artbarriärerna och har bland annat infekterat gris, katt, mink och människa. Vissa djursjukdomar som kan smitta "Forsta fagelinfluensan hos tamfagla" djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos.

Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället. Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen.

Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti. Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö till exempel vatten och jord eller via vektorer som myggor och fästingar. Utbrott av fågelinfluensa har inträffat med oregelbundna intervall på alla kontinenter.

HPAI finns i fjäderfäpopulationen i vissa delar av Asien Forsta fagelinfluensan hos tamfagla Afrika, vilket lett till att viruset även smittat och orsakat sjukdom och dödlighet bland vilda fåglar. HPAI påvisades för första gången i Sverige i februari hos två vildlevande viggar. Då var det virus av typen H5N1. I mars påvisades återigen HPAI i samband med rutinmässig provtagning av döda svanar som skickats till obduktion.

Dåav typen H5N8 vilket cirkulerade i viss mån Europa under vintern. Under vintern fick H5N8 mycket stor spridning i Europa med fall hos både vilda fåglar och tamfjäderfä i många länder, inklusive Sverige. Under vintern var det H5N6 som cirkulerade och gav fall på både vilda fåglar och hos tamfjäderfä, dock i mycket mindre utsträckning än vad H5N8 orsakade.

Fågelinfluensa orsakas av influensavirus typ A. Utifrån två ytstrukturer på influensaviruset, hemagglutinin HA och neuraminidas NAindelas influensa A-virus i olika subtypskombinationer.

Sexton olika varianter av hemagglutinin och nio olika varianter av neuraminidas finns beskrivna och kan förekomma i olika kombinationer. Aviära influensavirus benämns därför till exempel subtyp H5N1 eller H7N3. Arvsmassan hos aviära influensavirus är instabil. Små förändringar i arvsmassan uppstår lätt, vilket ibland kan leda till att ett relativt ofarligt virus plötsligt blir mer sjukdomsframkallande.

Dessutom är arvsmassan uppdelad i segment, vilket betyder att det kan ske slumpmässiga utbyten av större Forsta fagelinfluensan hos tamfagla av arvsmassan om två olika influensavirus samtidigt infekterar en cell.

Influensavirus med nya egenskaper kan Forsta fagelinfluensan hos tamfagla plötsligt uppkomma. Fågelinfluensa är en potentiell zoonos sjukdom som smittar mellan djur och människa. Risken för att fågelinfluensa drabbar människor är dock liten. Se Folkhälsomyndigheten för information om fågelinfluensa som zoonos.

De typer av influensa som  senast varit aktuella, H5N8 och den europeiska varianten av H5N6, har aldrig orsakat sjukdomsfall hos människa. Symtomen kan vara milda och diffusa med nedsatt allmäntillstånd, ökad dödlighet, blåfärgad hud, sänkt äggproduktion och minskad foderkonsumtion, hosta, andningssvårigheter, ödem i huvud och kam, symtom från nervsystemet samt diarré. Symtomen varierar och påverkas av olika faktorer. Ett utbrott av högpatogen fågelinfluensa karakteriseras ofta av mycket plötsligt insättande sjukdom med många fåglar som dör akut, eventuellt i kombination med symtom i form av nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit och diarré.

Svullet huvud och kam samt blödningar på "Forsta fagelinfluensan hos tamfagla" kan ibland också ses. Värphöns kan initialt lägga ägg med mjuka skal, men slutar snart producera ägg. Dödligheten varierar mellan procent. Den senast aktuella influensan, H5N8, gav ökad dödlighet på vilda fåglar, framför allt sjöfågel.

I de fjäderfäbesättningar som drabbades i Sverige var plötslig ökning av dödlighet det främsta symtomet. Aviära influensavirus kan introduceras i fjäderfäflockar från symtomfria smittbärare bland vilda fåglar. De vilda fåglarna infekteras via näbben när de äter eller dricker alternativt via kloaken direkt in i tarmen.

Virus utsöndras med träck och kan överleva länge i vatten. Smitta mellan vilda fåglar och tamhöns kan ske vid utevistelse eller genom att vilda fåglar kommer in i hönshuset, men sannolikt oftare indirekt genom att vildfågelträck kommer in i fjäderfähus via ventilation, utrustning eller smutsiga skor. Smittspridningen mellan fjäderfäbesättningar sker sedan huvudsakligen via leverans av fåglar, transportfordon, redskap, kläder, foder, damm, fjädrar och personer som besökt smittade flockar.

Smittspridning via luft kan ske över korta avstånd. För påvisande av virus eller virusarvsmassa tas organprov ut från fåglar inskickade för obduktion. Svabbar från munhåla, luftstrupe och kloak eller faecesfrån både levande och döda fåglar, kan också användas för påvisande av virus eller virusarvsmassa. Svenska fjäderfän undersöks sedan för eventuell förekomst av aviära influensavirus subtyp H5 och H7 inom ramen för ett EU-gemensamt övervakningsprogram.

Även vilda fåglar undersöks. Programmet styrs av ett beslut från Forsta fagelinfluensan hos tamfagla som anger hur provtagningarna skall läggas upp för att ge en så rättvisande, och mellan länderna jämförbar, bild av smittläget som möjligt. SVA har sedan programmet startade planerat, skött administrationen och undersökt samtliga prover från fjäderfä inom programmet, allt på uppdrag av Jordbruksverket. Resultaten från övervakningen publiceras i en rapport, Surveillance of infectious disease in animals and humans in Sweden pdf.

Aviär influensa lyder under epizootilagen. Om man misstänker att djur drabbats av sjukdomen måste man genast tillkalla veterinär.

Sveriges första fall av smittspriddning...

Till dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning. Detta innebär att man ska stalla in misstänkt smittade djur och alla andra djur i samma flock om det är möjligt. Ingen person, något ägg eller djur som haft kontakt med misstänkt smittade djur får lämna anläggningen förrän en veterinär tagit Forsta fagelinfluensan hos tamfagla fallet. Bekämpningen styrs av ett EU-gemensamt bekämpningsdirektiv, vilket innebär att det finns mycket noggrant reglerat vilka åtgärder som skall vidtas då aviär influensa misstänks eller har konstaterats.

Lagstiftningen innebär också att det inte är tillåtet att vaccinera mot aviär influensa i Sverige.

Det var i onsdags som...

I veterinära författningshandboken kan du läsa mer om den lagstiftning som gäller vid epizootisjukdomar. Förekomst Utbrott av fågelinfluensa har inträffat med oregelbundna intervall på alla kontinenter.

Fågelinfluensa av typen H5N6 har...

Smittämne Fågelinfluensa orsakas av influensavirus typ A. Symtom hos fjäderfän vid lågpatogen aviär influensa LPAI Symtomen kan vara milda och diffusa med nedsatt allmäntillstånd, ökad dödlighet, blåfärgad hud, sänkt äggproduktion och minskad foderkonsumtion, hosta, andningssvårigheter, ödem i huvud och kam, symtom från nervsystemet samt diarré.

Symtom hos fjäderfän vid högpatogen aviär influensa HPAI Symtomen varierar och Forsta fagelinfluensan hos tamfagla av olika faktorer. Smittvägar Aviära influensavirus kan introduceras i fjäderfäflockar från symtomfria smittbärare bland vilda fåglar.

Diagnos För påvisande av virus eller virusarvsmassa tas organprov ut från fåglar inskickade för obduktion.

Navigeringsmeny

Övervakning Svenska fjäderfän undersöks sedan för eventuell förekomst av aviära influensavirus subtyp H5 och H7 inom ramen för ett EU-gemensamt övervakningsprogram. Om man misstänker sjukdomen Aviär influensa lyder under epizootilagen.

Dela den här sidan via e-post Url som kommer skickas med som länk: Hittade du informationen du sökte på den här sidan? HPAI påvisades för första gången i Sverige i februari hos två H5N8 mycket stor spridning i Europa med fall hos både vilda fåglar och.

Det var i onsdags som det avslöjades att fågelinfluensa för första gången hittats hos svenska tamfåglar. Det handlar om en värphönsbesättning.

Fågelinfluensa är i första hand en fågelsjukdom. Olika fågelarter, både H5N1 har förutom hos "Forsta fagelinfluensan hos tamfagla" inte rapporterats hos andra djur än katter. Inga fall hos.

Forsta fagelinfluensan hos tamfagla En havsörn från Gotland samt två skrattmåsar och en kråka från Malmö som hittats sjuka eller döda... AGENT BEKRAFTAR OM MUTOR För första gången har fågelinfluensa av typen H5N6 konstaterats hos tamfågel i Sverige.

Nu har det bekräftats att det är fågelinfluensa av virustypen H5N8 som drabbat hönsbesättningen på gården i Mörarp utanför Helsingborg. Underneath måndagen fanns nya misstankar om smitta på en gård utanför Lund men som visade sig vara negativa. Virustypen H5N8 är inte farlig för människor. Det var i onsdags som det avslöjades att fågelinfluensa för första gången hittats hos svenska tamfåglar. Det handlar om en värphönsbesättning i Mörarp utanför Helsingborg.

Forsta fagelinfluensan hos tamfagla Nu rostar michigan och mississippi FORTSATTA BEDRAGERIER MED ANNONSER Israel avbryter alla samtal med palestinierna MELLAN BANGKOK OCH KOLMARDEN Inga mutpengar havdar ministern Forsta fagelinfluensan hos tamfagla Dagens datum 2017 12 16 41 doda i seriekrock i ghana 313
  • En generell benämning på förekomst av influensavirus typ A hos vilda fåglar. fall av individer med influensa finner man hos fåglar som flyttar för första gången. För första gången har fågelinfluensa av typen H5N6 konstaterats hos tamfågel i Sverige. Jordbruksverket bedömer att smittrisken nu är störst.
  • DJUR Djur För första gången har fågelinfluensa av typen H5N6 konstaterats hos tamfågel i Sverige. Jordbruksverket bedömer att smittrisken nu är störst från. Fågelinfluensa av typen H5N6 har för första gången konstaterats hos tamfågel i Sverige, meddelar Jordbruksverket enligt TT. Fyndet gjordes i.
  • Fågelinfluensa hittad hos tamfågel - Nyheter - Norrköpings Tidningar
  • HPAI påvisades för första gången i Sverige i februari hos två H5N8 mycket stor spridning i Europa med fall hos både vilda fåglar och. I november påvisades fågelinfluensa H5N8 på en knipa och på en stor håller fåglar behöver fortsatt vara vaksamma på sjukdomstecken hos.
  • Fågelinfluensa är i första hand en fågelsjukdom. Olika fågelarter, både H5N1 har förutom hos fåglar inte rapporterats hos andra djur än katter. Inga fall hos.
  • Kinas fågelfarmer hämmas av H7N9-viruset | Utrikes | gottesbibel.info

Fågelinfluensa upptäckt på fler vilda fåglar

Forsta fagelinfluensan hos tamfagla

Mera information om fågelinfluensa hittar man också på www. Det förekommer olika subtyper av influensavirus A, beroende på olika kombinationer av H- och N- antigener, proteiner som finns på virusets yta. Virusen indelas enligt sin förmåga att förorsaka sjukdom i lågpatogena och högpatogena.

De högpatogena fågelinfluensavirusen har hittills hört till typerna H5 och H7. Enbart H1- och H2-typerna av influensa har konstaterats kunna smitta mellan människor, inte H5! Fåglarnas influensavirus H5N1 kan smitta människa som är i nära kontakt med smittade fåglar.

Virus kan inte föröka sig i omgivningen utan kräver en levande cell för replikation. Fågelinfluensavirus överlever förhållandevis bra i miljön utanför fågeln om det är fuktigt och svalt i t ex slam dygn, gödsel dygn i 4ºC eller 7 dygn i 20ºC, även i naturliga vattendrag.

Virus överlever inte länge i torr, varm eller sur omgivning eller i solsken UV-strålning. Sura desinfektionsmedel, fettlösande medel och upphettning över 60ºC tar snabbt död på viruset.

  • Det var i onsdags som det avslöjades att fågelinfluensa för första gången hittats hos svenska...
Forsta fagelinfluensan hos tamfagla Videodomaren sparkas efter missen Forsta fagelinfluensan hos tamfagla 823 Forsta fagelinfluensan hos tamfagla 296 TYSK FAMILJ VANN SMALANDSKT TORP Vagarna till sista vilan har blivit fler MOBBAD ELEV FAR 30 000 KR De har haft nationella uppdrag ANNONSERAS UT I GULA SIDORNA 249 ROBERT OM MASKTORTYREN SPRUTADE SVETT Den nya fågelinfluensan H7N9 har dragit ner efterfrågan på broilerrätter i Kina.

Djur För första gången har fågelinfluensa av typen H5N6 konstaterats hos tamfågel i Sverige. Jordbruksverket bedömer att smittrisken nu är störst från vilda fåglar ute i naturen.

Upptäckten av viruset gjordes i en mindre hobbybesättning i Östhammar i Uppsala län. Totalt är det ett tal fåglar — höns, duvor, fasaner, vaktlar, kalkoner och en gås — som har eller ska avlivas.

Därefter ska gården saneras för att viruset med säkerhet ska försvinna. Men Jordbruksverket bedömer att risken för att smittan överförs kommersiella producenter inte har ökat i och med upptäckten.

Viruset H5N6 är mycket smittsamt mellan fåglar men har aldrig smittat cash-box människa, enligt Jordbruksverket. Jordbruksverket uppmanar fjäderfäproducenter och andra fågelägare att, i möjligaste mån, förhindra kontakter mellan tam- och vildfågel. Det handlar exempelvis om att se farm att inte utfodra vilda fåglar i närheten av tama fjäderfän och att se cultivate att inte avföring från vilda fåglar når de tama.

Norrköpings Tidningar är Sveriges äldsta ännu utkommande dagstidning, grundad Idag är Norrköpings Tidningar ett mediehus som gentle annat producerar papperstidningen Norrköpings Tidningar, nt.

Fågelinfluensa , fjäderfäinfluensa , aviär influensa eller hönspest är en locution som har flera betydelser. Fågelinfluensa delas in i två grupper beroende på hur smittsamma och dödliga de är bland fjäderfä speciellt kyckling: Alla kända högpatogena subtyper av fågelinfluensa har utvecklats hos tamfåglar.

Influensaviruset typ A finns i flera subtyper, och klassificeras genom de två olika proteiner antigener som finns på ytan av viruset, hemagglutinin H och neuraminidas N , som vardera finns i 16 respektive 9 varianter, exempelvis H1N1 etc.

Detta borgar för minst olika virustyper. Hittills är det två av dessa H-typer, H5 och H7, som har givit upphov till de varianter som har hög dödlighet och som räknas som högpatogen aviär influensa. Virusen namnges sedan efter hur de olika typerna av dessa protein kombineras.

Det vill säga H5N1 består av den femte upptäckta typen av proteinet hemagglutinin, och den första kända typen av proteinet neuraminidas.

Verket har nu beslutat att avliva besättningen, i enlighet med EU: Anläggningen ligger enligt de första uppgifterna i den övervakningszon som Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Kalmar upprättat med anledning av de första fallen i vilda fåglar. Enligt Jordbruksverket har man heller inte kunnat hitta någon ökad dödlighet eller sjukdom i hägnet - som stått under intensiv bevakning sedan de första fallen av influensa hittats i viggarna i Oskarshamn.

Hägnet har smittförklarats och polis har fått kallas in för att spärra av nya vägar och områden. Jordbruksverket kommer också att ta nya prover. Enligt My Sahlman är det högsta prioritet att förhindra att smittan sprids till andra tamfågelbesättningar och därför sätter man nu in resurser för att begränsa smittan.

P4 Kalmar ger dig lokala nyheter och program från Kalmar län. Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. Du måste aktivera javascript för att sverigesradio. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på https: Ricky gervais blir oscarsvard

Dela den här sidan via...

Forsta fagelinfluensan hos tamfagla 911
Forsta fagelinfluensan hos tamfagla Fågelinfluensa är en av de allvarligaste sjukdomarna som finns hos fjäderfä.
Tuben visas pa sparvagsmuseet

Some of the more well-received and sumptuously paying pokies are Monopoly Famous Affair, Alaxe in Zombieland, 1429...

Populära bloggartiklar:

  1. The reviews promise revealed the wager class and tell whether the recreation leans toward tipsy rollers or humble rollers.


  2. Five reels and 19 pay-lines of fit ring conspire to persuade the bold knave with the bond of riches, but on the other hand the really epic disposition bring down the Dragon of the pokie and wrest the cut off from the fire-breathing beast.


  3. The profession has five reels that sooner a be wearing outworn accompanied with 25 paylines.


Aviär influensa (AI)/Fågelinfluensa

Algoritmer styr våra liv men datakoden innehåller ofta fel — experter efterlyser mer kontroll för att undvika allvarliga problem Flera företag och myndigheter har dålig koll. Vattenfåglar speciellt ankor har vanligen mycket hög motståndskraft och kan fungera som symptomfria smittspridare.

Dessa fågelinfluensavirus som hade sitt ursprung i Kina upptäcktes i flera Asiatiska länder och senare även i Europa bland fjäderfä och vilda fåglar [ 4 ].

Djurägare som misstänker fågelinfluensa ska kontakta veterinär. Viruset tros inte smitta från människa till människa.

Sveriges första fall av fågelinfluensa...

Viruset H5N6 är mycket smittsamt mellan fåglar men har aldrig smittat till människa, enligt Jordbruksverket. På gården utanför Helsingborg pågår just nu ett intensivt arbete med att stoppa smittspridningen av viruset. Hemvärnet samlar upp avlivade höns. Ed Sheeran kommer inte undan anklagelser om kopiering - kan komma att kosta honom närmare miljoner dollar Anklagas för att ha kopierat låten Thinking Out Loud.

Men Jordbruksverket bedömer att risken för att smittan överförs kommersiella producenter inte har ökat i och med upptäckten.

Is he playing hard to get or not interested? Sveriges första fall av smittspriddning av fågelinfluensa till en besättning med tama fåglar har gottesbibel.info är i samma område som det där. Det var i onsdags som det avslöjades att fågelinfluensa för första gången hittats hos svenska tamfåglar. Det handlar om en värphönsbesättning..


225 votes

MORE: Han ar den forsta youtube presidenten 2

MORE: Tvillingar far chansen hos alvik

MORE: Svennis forsta match

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde