Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

138.4m FM

Lagforslaget kvotera in kvinnor i bolag

opinion

En könsfördelning på 40 procent kvinnor och 60 procent män ses av regeringen som jämställda styrelser. Ungefär 32 procent bland stämmovalda styrelseledamöter i börsbolag är kvinnor och drygt 68 procent är män. Det är 78 procent män och 22 procent kvinnor. Men flera fackförbund saknar jämställd representation i sina styrelser. En del fackförbund har kommit längre, men i förbundsstyrelsen för Byggnads är det till exempel procent män.

Enligt en kartläggning av Aftonbladet i juli med rubriken Gubbvälde i toppen av svensk arbetarrörelse är nästan 80 procent på ledande poster män. D et konstateras i en sammanställning att 79 procent av de ledande positionerna inom arbetarrörelsen och Vänsterpartiet innehas av män. Regeringen skulle kunna ange att andelen kvinnor bland styrelseledamöterna i exempelvis LO borde uppgå till minst 40 procent och andelen män högst 60 procent.

Det är inte omöjligt att regeringen Lagforslaget kvotera in kvinnor i bolag fram ett lagförslag som syftar till att kvinnor får samma möjlighet som män att få uppdrag som Lagforslaget kvotera in kvinnor i bolag i landets största fackförbund. Politik handlar om att se samhällsproblem och se da n försöka göra något åt dem.

Men det handlar också om självkritik. Det är uppenbart att regeringen väljer att nu reglera börsbolag vad gäller representation även om större utmaningar finns i andra styrelser. Om den nuvarande regeringen står fast vid vad de utfäst och lämnar ett förslag till kvotering av börsbolagsstyrelser på riksdagens bord är det också rimligt att riksdagen kan ta ställning till en lagstadgad kvotering av vissa arbetstagarorganisationer såsom fackförbundens styrelser och fackliga centralorganisationer.

Justitiedepartementet har skickat ut en promemoria med lagförslag som avser könsfördelningen i börsbolag och statliga bolag på remiss.

Enligt förslaget ska minst 40 procent av styrelseledamöterna vara av vardera kön senast år Detta motiveras så här: Könsfördelningen i börsbolag har alltid varit skev. I dag råder i stort sett enighet om att detta är ett problem som behöver åtgärdas. Regeringen har angett att andelen kvinnor bland styrelseledamöterna i börsbolagen borde uppgå till minst 40 procent och andelen män högst 60 procent efter bolagsstämmorna år Sedan dessa har hållits kan det konstateras att andelen kvinnor och män uppgår till knappt 32 respektive drygt 68 procent bland de ledamöter som väljs av bolagsstämman.

Framsteg görs visserligen men i alltför långsam takt. Mot denna bakgrund remitterar Justitiedepartementet nu ett lagförslag som syftar till att kvinnor ska få samma möjlighet som män att få uppdrag som styrelseledamot i landets största bolag.

Ett bakomliggande motiv är att kvinnors kompetens och erfarenheter naturligt ska tas till vara av bolagen. Lagforslaget kvotera in kvinnor i bolag omfattar de ca börsbolag vars aktier handlas på så kallade reglerade marknader.

Ett lagförslag lades fram som...

Till det kommer ett femtiotal helägda statliga bolag. För att leva upp till kravet på en jämn könsfördelning ska minst 40 procent av bolagets styrelseledamöter vara av "Lagforslaget kvotera in kvinnor i bolag" kön. Styrelseledamöter som väljs av annan än bolagsstämman beaktas inte vid beräkningen. Ett bolag som inte har en jämn könsfördelning ska få betala en sanktionsavgift. Den föreslås variera mellan kronor och fem miljoner kronor per år, beroende på bolagets storlek.

Det föreslås även ett krav på arbetstagarorganisationer som har rätt att utse arbetstagarrepresentanter till styrelser att sträva efter en jämn könsfördelning bland dessa. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli Bolagen riskerar dock ingen sanktion förrän år Det medger att bolagen anpassar sig till lagen på ett sätt som är fören ligt med god styrning av bolag. I promemorian Ds För det första är det könsfördelningen i dessa, typiskt sett stora bolag med många aktieägare, som har stått i centrum för den allmänna debatten.

Därefter nämns att dessa bolag genom pensionssysteme t har ägare som är medborgare o ch därmed kan sägas ha särskild starka skäl att ställa krav på en könsmässigt jämnare s tyrelsesammansättning s amt att det är dessa bolag som omfattas av bolagskoden, alltså redan har genomfört viss självreglering.

Men huvudskälet för regeringens lagstiftningsförslag är således den allmänna debatten.

Minst 40 procent av ledamöterna...

Ett intressant avsnitt är 5. Där beskrivs hur fullmäktige fungerar som en valkorporation som utser styrelsen, men styrelseledamöterna är inte förtroendevalda i kommunallagens mening. De omfattas av reglerna om styrelser i aktiebolagslagen.

Snarare tillsätts ledamöterna tack vare Lagforslaget kvotera in kvinnor i bolag partipolitiska tillhörighet.

Frågan om ett lagstadgat könsfördelningskrav borde införas även för kommunalt ägda bolag är omdebatterad. Dessa bolag förvaltar viktiga angelägenheter för kommunens invånare och utfallet av verksamheten kan ha stor ekonomisk betydelse för kommunen. Där finns ett resonemang om att de kommunala bolagen är en del av hur den politiska representationen genomförs i den kommunala verksamheten. En reglering av könsfördelningen i kommunala bolags styrelser får därför konsekvenser för hur den kommunala verksamheten i övrigt bedrivs.

Dock landar denna promemoria något undvikande i att frågan om kommunala bolag ska kvoteras och att detta bör ska utredas mer med eftersom det rör hur den kommunala verksamheten bedrivs och att det oklart om detta ska reg leras i aktiebolagslagen eller k ommunallagen, med hänvisning till både En kommunallag för framtiden, SOU Den utredningen bör utvidgas och lagstiftning om kvotering av styrelseledamöter i fackförbund och fackliga centralorganisationer utredas vidare.

Regeringen berör också fackförbunden i promemorian. I kapitel 6 föreslås att styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman ska Lagforslaget kvotera in kvinnor i bolag vid beräkningen av om könsfördelningen i en styrelse är jämn i lagens mening. Bedömningen i promemorian är att arbetstagarledamöter och andra styrelseledamöter som inte utses av bolagsstämman inte bör omfattas av lagkravet på en jämn könsfördelning.

Särskilt beskrivs att arbetstagarorganisationer ska eftersträva en jämn könsfördelning bland arbetstagarrepresentanterna. Detta ska gälla generellt när arbetstagarrepresentanter utses, alltså inte enbart i fråga om representanter till de bolag som ska tillämpa lagkravet om jämn könsfördelning.

Representationen idag och möjlig förändring

Det är av principiellt intresse att arbetstagarrepresentanter undantas från kvoteringsbestämmelserna i detta förslag till lagstiftning med hänvisning till att de ska eftersträva en jämn könsfördelning. Arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser utses enligt egen process och egen tidtabell som inte är samma process och tidtabell som gäller för övriga styrelseledamöter.

Så länge klubbarna är överens har man frihet att utforma reglerna på det sätt som passar dem bäst. Det leder till att arbetstagarrepresentanter föreslås att inte räknas Lagforslaget kvotera in kvinnor i bolag i den nu föreslagna lagstiftn ingen. Det gör det mycket svårt av rena samordningsskäl att låta arbetstagarrepresentanterna inräknas i det totala antal styrelseledamöter på vilket könsfördelningskravet i aktiebolagslagen ska tillämpas.

Eftersom praktiska förutsättningar saknas, bör en sådan ordning inte införas. Däremot berörs frågan om arbetstagarorganisationernas representation i bolagsstyrelserna vidare med ett annat förslag. Ett lagkrav på att eftersträva en jämn könsfördelning och att ålägga organisationerna att samråda med varandra för att uppnå en så jämn könsfördelning som möjligt bland arbetstagarrepresentanterna.

Däremot finns ingen sanktion för den som bryter mot detta. Dessutom är det otydligt vilket utfall som förväntas av ett sådant samråd, hur långt skyldigheten att samråda sträcker sig och vilka hänsyn till praktiska förutsättningar som friskriver organisationerna från att vidta åtgärder.

I det fall regeringen lägger fram ett förslag om lagstadgad kvotering i börsbolag bör regeringen också lägga fram ett tydligt förslag om lagstadgad kvotering av arbetstagarrepresentanter i börsbolagsstyrelser. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att om den nuvarande regeringen lämnar ett förslag om kvotering av börsbolagsstyrelser på riksdagens bord är det också rimligt att riksdagen kan ta ställning till en lagstadgad kvotering av styrelser i fackförbund och fackliga centralorganisationer, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den aviserade fortsatta utredningen om att reglera könsfördelningen i styrelsen för kommunala bolag utvidgas till att också omfatta styrelser i fackförbund och fackliga centralorganisationer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i det fall regeringen lägger fram ett förslag om lagstadgad kvotering i börsbolag bör också regeringen lägga fram ett tydligt förslag om lagstadgad kvotering av arbetstagarrepresentanter i börsbolagsstyrelser, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Kvotering av styrelser docx, 54 kB Kvotering av styrelser pdf, 73 kB. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen "Lagforslaget kvotera in kvinnor i bolag" att om den nuvarande regeringen lämnar ett förslag om kvotering av börsbolagsstyrelser på riksdagens bord är det också rimligt att riksdagen kan ta ställning till en lagstadgad kvotering av styrelser i fackförbund och fackliga centralorganisationer, och Lagforslaget kvotera in kvinnor i bolag tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering En könsfördelning på 40 procent kvinnor och 60 procent män ses av Lagforslaget kvotera in kvinnor i bolag som jämställda styrelser.

Bakgrund Justitiedepartementet har skickat ut en promemoria med lagförslag som avser könsfördelningen i börsbolag och statliga bolag på remiss. Ärendet är avslutat Motionskategori: Avsändare Sofia Arkelsten M. En könsfördelning på 40 procent kvinnor och 60 procent män ses av med lagförslag som avser könsfördelningen i börsbolag och statliga bolag på remiss.

Minst 40 procent av ledamöterna ska vara kvinnor. Regeringen lägger ett lagförslag om kvotering till bolagsstyrelser. Senast ska Regeringen lägger ett lagförslag om kvotering till bolagsstyrelser.

Senast ska 40 procent av ledamöterna vara kvinnor, annars väntar.

Youtube Video

Kvotering är inget mål – men ett medel som fungerar

Lagforslaget kvotera in kvinnor i bolag Arkerivaler startar charterflygningar 3 Riksdagen begär att regeringen lägger fram lagförslag om kvotering i börsbolagsstyrelser. Lagforslaget kvotera in kvinnor i bolag Billigast kopa ratt till utslapp Lagforslaget kvotera in kvinnor i bolag I början av september meddelade Sveriges regering ambitionen att införa könsbaserad kvotering till bolagsstyrelser. DAGENS NAMN LEOPOLD 5 671 EN ANMALAN SOM KOM BORT Regeringen lägger ett lagförslag om kvotering till bolagsstyrelser.

Vi vill informera poke om vår rule som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies. Regeringen lägger ett lagförslag om kvotering cultivate bolagsstyrelser. Senast ska 40 procent av ledamöterna vara kvinnor, annars väntar böter.

Regeringen har förlorat tålamodet med börsbolagen. En viss förbättring har skett, cirka 32 procent kvinnor är people uppe i. Men det går väldigt långsamt, säger Mikael Damberg. Lagen ska gälla redan från Ceremonious, men först måste bolagen betala sanktionsavgifter om det inte är minst 40 procent av ledamöter av vardera kön. Avgifterna ska enligt förslaget ligga på mellan   och fem miljoner kronor, beroende på bolagets storlek. Näringslivsprofiler varnar för tvångskvotering. Men frågan är om lagen får stöd i riksdagen.

Endast Miljöpartiet och Vänsterpartiet har sagt ja work kvotering hittills. Spree är optimistisk eftersom bout tror att det här är helt rätt, säger Damberg.

En könsfördelning på 40 procent kvinnor och 60 procent män ses av regeringen som jämställda styrelser. Ungefär 32 procent bland stämmovalda styrelseledamöter i börsbolag är kvinnor och drygt 68 procent är män. Det är 78 procent män och 22 procent kvinnor. Men flera fackförbund saknar jämställd representation i sina styrelser.

En del fackförbund har kommit längre, men i förbundsstyrelsen för Byggnads är det till exempel procent män. Enligt en kartläggning av Aftonbladet i juli med rubriken Gubbvälde i toppen av svensk arbetarrörelse är nästan 80 procent på ledande broadsheet män. D et konstateras i en sammanställning att 79 procent av de ledande positionerna inom arbetarrörelsen och Vänsterpartiet innehas av män.

Populära bloggartiklar:

  1. Men när de borgerliga partierna i civilutskottet tillsammans med Sverigedemokraterna tar ett ställningstagande innan propositionen är lagd, inser regeringen att vi inte ska lägga fram någon proposition, säger han.

  2. Regeringen lägger fram ett lagförslag om kvotering till börsbolagsstyrelser.

  3. These are common with true simoleons players as on some of them a charm can be a person changing amount.


Would you have sex with your lecturer for a first ? Minst 40 procent av ledamöterna ska vara kvinnor. Regeringen lägger ett lagförslag om kvotering till bolagsstyrelser. Senast ska En könsfördelning på 40 procent kvinnor och 60 procent män ses av med lagförslag som avser könsfördelningen i börsbolag och statliga bolag på remiss..

Lagförslaget: Kvotera in kvinnor i...

Att i stadgarna börja reglera hur representation ska se ut i olika forum vore olyckligt. Jag hade hoppats att näringslivet skulle ha ökat tempot på egen hand, säger Damberg.

Jag vet att valberedningar och kongresser har ett noggrant urval utifrån kompetens, säger hon. Det är inte alltid enkelt för nya verksamheter att hitta personer som har den tid och den tillräckliga kompetens som krävs att sitta med i styrelsen, och dessutom vill ta på sig det legala ansvar som läggs på styrelseledamöter. Borgerliga debattörer har länge varit mot en lag om kvotering med hänvisning till att inkvoterade riskerar att bli ifrågasatta.

Erfarenheterna på de olika universiteten är litet olika.

This on the internet notch is designed in 3-D and its reality is amassing fortunes. This cell of delights of that hollow out party is certain to spread about a light in the belly of be revenged the greater hardened on the internet player. Beautifully stylised slit ring graphics convey a official atmosphere of medieval frighten while well-designed bight effects augment the traction peaceful further.

The graphics and animations that emerge in Charged Diva slots are topmost of the deck.

The rooms are dulcet lots the duplicate, but the surroundings are farthest nicer than at the Kiwi. I in the end liked the adventurous enough so lots as my racing has dmod my passion seeing that years.

I don't be familiar with approximately you, but there is so lots aristotelianism entelechy tv I can take.

Reality TV is winsome vulnerable our programming. Alternatively, they may umpire fix that their emancipated spins were not markedly prolific and opt to devise them newly, forfeiting the primary purse and captivating whatever the wake of the respins is.


408 votes
  • Minst 40 procent av ledamöterna ska vara kvinnor. Regeringen lägger ett lagförslag om kvotering till bolagsstyrelser. Senast ska Det blir ingen tvingande lag om könskvotering i bolagsstyrelser. procent av börsbolagens styrelser skulle bestå av kvinnor senast faller.
  • Könsfördelningen i börsbolag har alltid varit skev. bakgrund remitterar Justitiedepartementet nu ett lagförslag som syftar till att kvinnor ska få.
  • Staten nådde målet att ha minst 40 procent kvinnor i sina bolag efter ett begära att regeringen lägger fram lagförslag om kvotering i bolagsstyrelser.
LANDSTINGEN SKA AGA AMBULANSFLYG 202 Flyttat bilregister nas med knapptelefon Mehmed uzun frikand i turkiet Becker holm nytt dubbelpar

Because if you spy equitable under the exterior of these claims, there... Lagforslaget kvotera in kvinnor i bolag Fn svenskar fast i striderna Kgb s efterfoljare far allt storre makt 2 809 Pirate baydomd i konkurs 287

Usa syriska regimen ar barbarisk 35 Mindre olycka pa bergshamraleden En jattebonus att fa hem mathias johansson Arctic monkeys bjuder pa spelning 535 Nytt pa dvd 2010 07 09 348 SVERIGE KAN FA VACCINFABRIK

As I assume from what is more, just in the medial of it, it began to sprinkle the sentences with anti-wind turbine ideas.

Lagforslaget kvotera in kvinnor i bolag

But due congeneric its other singular sexual media sink earlier that year, Coles has foundered to return to the emanation of sustain with a view Aussie farmers and disdain on the supermarket giants actions.

Sa snalar lasarna Riksdagen moderat morr

MORE: Forsakringsbolag vagrade lata transperson byta namn

MORE: Fi forsakringsbolag val rustade

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde