Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

127.3m FM

Atta lander deltar i nordic peace

opinion

Genom beslut den 19 december bemyndigade regeringen chefen för Försvarsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att föreslå former för samordning av viss civil och militär utbildning inför internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

Den 1 april förordnade chefen för försvarsdepartementet statsrådet von Sydow, ambassadör Stig Elvemar att vara särskild utredare. Som sekreterare förordnades den 1 augusti överstelöjtnant Jonny Nilsson.

Byråassistenten Marita Janson har på halvtid varit knuten till utredningen. Gruppen har under arbetets gång utgjort ett dialogforum, varit rådgivande samt följt utredningens framskridande. Det grundläggande för utredarens ställningstagande och förslag är det förändrade konfliktmönstret i världen.

De flesta konflikter i världen i dag är inte stridigheter längs gränser eller andra tydliga frontlinjer. Det är i dag mer förekommande att motsättningar och våld förekommer inom stater i stället för som tidigare Atta lander deltar i nordic peace stater. Det nya konfliktmönstret ställer nya krav på världssamfundet och de aktörer som söker bistå de drabbade samhällena. Aktörerna måste var väl insatta i den regionala problematiken och de särskilda förutsättningar som gäller för modern internationell konflikthantering.

De måste också ha kunskaper om andra aktörers mandat, kapacitet och begränsningar. Det är först när vi har kunskap om varandra som vi kan få full effekt av våra gemensamma insatser.

Utredaren har även haft en verkställande funktion.

images in early Swedish television,”...

I den funktionen har utredningen, inom ramen för utredningsuppdraget, lämnat förslag till regeringen samt initierat, anordnat och koordinerat utbildningsprojekt. Utredningen får härmed överlämna betänkandet SOU Det internationella samfundets sätt att hantera konflikter har genomgått omvälvande förändringar under det senaste decenniet.

Omställningarna har till stor del skett som ett resultat av de förändrade konfliktmönstren i världen. Atta lander deltar i nordic peace som framför allt är nytt är att väpnade konflikter numera allt oftare utspelas inom stater. Krig är inte längre huvudsakligen kraftmätningar längs gränser eller andra tydliga frontlinjer. Det nya våldet förekommer allt oftare mellan olika folkgrupper och har tenderat att utveckla sig efter nya, ärelösa normer, fjärran från internationella konventioner och krigets klassiska lagar.

Resultatet har ofta blivit att de grundläggande statliga strukturerna försvagats, ofta i så hög grad att regeringarna i de drabbade länder saknar förmåga att ta ansvar för de grundläggande samhälleliga funktionerna. Efter det kalla krigets slut har det också blivit vanligare att länders sätt att hantera interna konflikter utsätts för kritiskt granskning, eller t.

Ett ökat ansvar faller därmed på världssamfundet och de aktörer som söker bistå de drabbade samhällena.

att de inte ger upphov...

Det är inte tillräckligt att kortfristigt möta de humanitära behoven, eller att utplacera freds-bevarande militära förband eller observatörer längs internationella gränser eller stilleståndslinjer i avvaktan på att parterna själva, med eller utan hjälp, skall lösa konflikterna.

Det är alltså inte längre fråga om att enbart lindra symptomen. Det internationella samfundet måste också försöka undanröja orsakerna till konflikten. Det vore naturligtvis önskvärt om väpnade konflikter kunde förhindras genom effektiva förebyggande åtgärder.

Stora ansträngningar görs för att få till stånd sådana verktyg. I de fall då förebyggande åtgärder inte kunnat användas eller varit verkningslösa blir situationen emellertid ännu mer Atta lander deltar i nordic peace. Detta innebär att en rad åtgärder bör vidtagas samtidigt, och i integrerade former: Striderna måste fås att upphöra och säkerheten förstärkas så att fördrivna människor kan återvända till sina hem; de humanitära behoven skall tillfredsställas; de grundläggande orsakerna till konflikten bör analyseras.

Navigeringsmeny

Allt detta skall dessutom ske i en anda av respekt Atta lander deltar i nordic peace människor och kulturer i de drabbade områdena, samtidigt som all verksamhet måste genomsyras av ett starkt stöd för de mänskliga rättigheterna och utföras med demokratiska principer som ledstjärna.

Det finns ett stort antal aktörer som deltar i den internationella konflikthanteringen. Därtill kommer den explosionsartade tillväxten av enskilda frivilligorganisationer - internationella, regionala eller nationellt förankrade som deltar i arbetet, ofta med statliga nationella biståndspengar som viktig finansieringskälla.

De många aktörerna är givetvis en betydande tillgång men förorsakar samtidigt stora samordnings- och samverkansproblem. Nya verktyg för konflikthantering har tagits fram och arbetet med att formulera nya recept fortsätter oförtrutet, inte minst vad gäller den förebyggande verksamheten. Det återstår emellertid att övervinna betydande hinder innan det internationella samfundet kan prestera integrerade insatser som generellt kan anses vara både effektiva och tillräckligt flexibla.

De senaste åren har sett stora variationer i uppfattningen om insatsernas utforming och huvudmannaskap. Dayton-avtalet, som reglerar den fredliga samexistensen mellan de forna kontrahenterna i Bosnien, är emellertid ett exempel på ad hocarrangemang som förutsätter omfattande aktiviteter från omvärldens sida.

Svårigheterna har delvis sitt ursprung i svårknäckta folkrättsliga nötter, såsom motsättningarna mellan principen om icke-inblandling i andra. De legala och organisatoriska Atta lander deltar i nordic peace i de internationella och regionala organen gör det dessutom svårare att få till stånd integrerade och multifunktionella insatser. Samtidigt framstår det som en alltmer angelägen uppgift att hitta lämpliga organisatoriska former för denna typ av uppdrag.

Den utbildning som ägt rum i Sverige inför engagemangen i konflikthanterande verksamhet har varit, och är, av god kvalitet, både vad gäller den utbildning för militära förband och stabsofficerare och för civila polisinsatser som äger rum vid Försvarsmaktens Internationella Kommando SWEDINToch den utbildning för bistånds- och humanitär personal och vissa andra kategorier som äger rum inom Sida, Räddningsverket och ett par enskilda organisationer.

Även ett antal folkhögskolor har kurser som förbereder personal för biståndsverksamhet, dock inte specifikt för arbete i områden som drabbats av väpnat våld. Universitetens utbildning och forskning kring freds- och konfliktfrågor har fått en alltmer praktisk tillämpning och kontakt har etablerats mellan universiteten och andra utbildnings-institutioner, såsom Försvarshögskolan.

Den utbildning kring mänskliga rättigheter och humanitär rätt som drivs av organisationer och institutioner som Röda Korset, Raoul Wallenberg institutet m. Vad gäller den tvärsektorella och gränsöverskridande utbildningen har Sverige inte nått lika långt. Ingen myndighet eller organisation har uppdraget eller resurserna att förbereda personal från alla de områden och aktörer som är aktuella i den moderna internationella konflikthanteringen.

Enligt utredningens mening är det angeläget att snarast möjligt skapa de institutionella förutsättningarna för en sådan tvärsektorell kompetensutveckling i Sverige. Liknande institutioner har börjat uppstå på en del håll i andra delar av världen och det känns angeläget att Sverige på ett tidigt stadium anpassar sig till detta synsätt och mönster. Det är också av stor betydelse att skapa ett kompetensforum där svenska aktörer, både myndigheter och enskilda organisationer, kan föras samman med internationella och regionala aktörer.

Eftersom dessa organ själva har ett stort, och växande, utbildningsbehov för sin personal finns goda möjligheter till ett gott internationellt samarbete om förutsättningar i övrigt är gynnsamma. Det går inte att blunda för det faktum att det på området finns aktörer som inte är vana vid att samarbeta innan de möts i de internationella konfliktområdena.

Det är Atta lander deltar i nordic peace viktigt att skapa en plattform där alla inblandade parter kan känna sig hemma och att ingen känner sig tvingad att delta i kompetensutveckling inom ramar som satts upp av någon annan, möjligen konkurrerande, institution. Det har varit min målsättning att föreslå skapandet av ett organ som åtminstone alla svenska deltagande myndigheter och organisationer känner ett gemensamt ansvar för.

Verksamheten bör upplevas som en tillgång inte som ett hot mot den egna organisationen. Det Atta lander deltar i nordic peace samtidigt min starka uppfattning att vi har att göra med en ny disciplin som är under snabb utveckling.

Det är viktigt att erbjuda en kreativ och nyskapande miljö där idéer och tankar från alla de olika sektorerna kan samordnas och utvecklas. Detta görs bäst genom att skapa en permanent institution som har till uppgift att hantera just den gränsöverskridande och gemensamma kunskapsbasen. Ett institut av detta slag bör kunna spela rollen av en smältdegel där idéer och erfarenheter kan blandas och utvecklas och återföras som ny och förbättrad kompetens till institutets avnämare.

Institutet bör dessutom utformas på ett sådant sätt att det kan bistå berörda departement i regeringskansliet med gränsöverskridande kompetens vid planeringen inför flerdimensionella insatser. Behoven och verksamheten går således utöver vad vanliga nätverk kan åstadkomma. Nätverk är viktiga och skall uppmuntras och understödjas men är inte tillräckliga för att möta dagens och morgondagens behov på området. Jag föreslår därför upprättandet av ett svenskt kompetenscenter i form av ett institut för internationell verksamhet i kris- och konfliktområden, med uppgift att genomföra utbildning samt stimulera utvecklingsarbete, samordning och samarbete inom detta område.

Sammanfattning

Institutet föreslås få namnet: Institutets styrelseformer och personalstyrka bör organiseras på ett sådant sätt att institutet uppfattas som en gemensam tillgång för de berörda myndigheterna och organisationerna. Institutets totala storlek och verksamhet blir givetvis beroende av den ambitionsnivå som statsmakterna kan finna lämplig. Jag gör bedömningen att en personalstyrka på ett femton-tal personer och en årlig budget på mellan 15 och 25 miljoner kronor skulle ge en betydande effekt.

Verksamheten bör huvudsakligen finansieras genom direkta anslag över statsbudgeten inom ramen för de medel som idag står till förfogande för kris- och konflikthantering inom utgiftsområdena fem, sex och sju Utrikesförvaltning och internationell samverkan, total-försvar och Atta lander deltar i nordic peace bistånd. Det finns en rad ämnen och frågeställningar som bör tas upp i den gemensamma och integrerade utbildningen. Inom utredningen har identi.

Listan är långt ifrån fullständig och måste dessutom ses över då och då i ljuset av gjorda erfarenheter. Liksom tidigare bör varje myndighet och organisation som sänder ut personal i fält, eller på annat sätt deltar i den internationella konflikthanteringen, bära huvudansvaret för att personalen Atta lander deltar i nordic peace lämplig grundutbildning.

Förslaget går således inte ut på att ersätta myndigheternas och organisationernas nuvarande utbildnings-plattformar men söker etablera en högre gemensam nivå. Institutet förväntas kunna ge råd och stöd åt respektive myndighets och organisations utbildningsansvariga vid utformningen av grund-utbildning. Institutet skall också ha möjlighet att ordna utbildning för aktörer som är små eller oerfarna på.

Att ordna seminarier kring en viss region eller problemområde bör vara en annan viktig uppgift. Det är angeläget att den specialkompetens som redan finns Atta lander deltar i nordic peace viss institutioner kan komma till nytta även för andra aktörer.

Jag rekommenderar därför bl. Att ha nära kontakter med de stora internationella och regionala aktörerna på området kommer att vara en förutsättning för framgångsrik verksamhet. Detta gäller både de mellanstatliga organisationer som har huvudansvaret för de stora och sammansatta insatserna eller på annat sätt spelar viktiga roller i konflikthanteringen och den växande skaran av utbildningsinstitutioner på området. Den nordiska samordningen av utbildningen på det militära fredsfrämjande området har varit framgångsrik.

Dessvärre saknas det upparbetade kanaler för att diskutera förberedelser inför civila eller multifunktionella konfliktinsatser. Jag föreslår därför att regeringen, i samråd med övriga berörda nordiska regeringar, söker etablera sådana kanaler.

This series of SCANDINAVIAN MONOGRAPHS...

Two years ago the Swedish Government appointed a training coordinator for international missions to conduct an inquiry with the aim of developing an integrated civilian and military training system for international conflict management.

The terms of reference also specified that the proposed system was to be open both to broad Atta lander deltar i nordic peace participation and the NGO community. Funds were allocated to be used for different pilot projects within the field of integrated training. During these two years the commission of inquiry has conducted or supported a number of training programmes and seminars within the field. The last decade of the present millennium has seen dramatic changes in the international approach to conflict management.

These changes have occurred as a result of the new patterns of violent conflict. Most of the wars that attract international attention today are not conducted between states, or along borders or other front-lines. Instead we see violent struggle occurring between different ethnic or religious groups, often Atta lander deltar i nordic peace an intensity and lack of humanitarian consideration that shocks the rest of the world.

In some cases the internal strife results in a more or less total breakdown of governmental structures. In others, the way the national leadership tries to handle the conflict is closely scrutinised by the rest of the world. As we have seen in Kosovo and elsewhere, international or regional interventions in order to put an end to brutal and bloody civil wars have become options in world politics. At the same time, the search for preventive tools which can be used before the armed conflict breaks out continues.

However, now that the international community has raised the level of ambition in conflict management, we must ask ourselves if we have the necessary competence to match this ambition. It is obviously no longer sufficient to meet the direct humanitarian needs resulting from the conflict, or to deploy peacekeeping troops along cease-fire lines in anticipation of a possible future political or diplomatic solution.

We must, of course, still do these things, but we must also do a lot more. We – the countries in Nordic-Baltic constituency – call on the World Bank Group a developing country in transition to peace and inclusive democratic society.

The Nigeria Niger Delta militancy...

FF-ÖVningen Nordic Peace ge nomfördes under tolv dygn på Got. ~land runt månadsskiftet mellan sep tember och oktober. Totalt deltog åtta na tioner med. Från svensk sida har det bedömts som särskilt angeläget att öva samarbete mellan Sverige deltog i den del av övningen som riktade sig till Nato- och partnerländer och sommaren en övning i andan av PFF, övningen Nordic Peace.

MORE: Ny knivattack pa swedish house mafia konsert

MORE: Malta atta gripna for journalistmord

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde