Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

127.3m FM

Fastighetsbolaget gap holding bolagets affarer synas

opinion

Stockholm Corporate Finance bjuder in till kapitalmarknadsdag inom energieffektivisering av fastigheter i samarbete med Financial Hearings och Nyhetsbyrån Direkt som vänder sig till investerare, aktieägare, analytiker och journalister. Datum; 30 november Tid;  Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB.

Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, "Fastighetsbolaget gap holding bolagets affarer synas" och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service. Bakgrunden till styrelsen beslut är dels att öka jämförbarheten med andra noterade bolag som redan tillämpar IFRS dels att förbereda bolaget för en framtida notering av aktie på en lista där IFRS är ett krav, tex First North Premier. Beskrivning och kvantifiering av övergångseffekter och justeringar relativt tidigare Fastighetsbolaget gap holding bolagets affarer synas delårsrapporter samt omräknade delårsrapport för Q1 resp Q2 framgår av bifogad bilaga.

Detta pressmeddelande samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www. Fullständig bilaga bifogas till detta pressmeddelande. Tony Andersson, VD; tel 01 81 tony. Lars Solin, CFO tel 01 82 lars. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november kl 8.

Information

Värdetillväxten gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Kriminalvården i Sverige som Sensec AB har RAM-avtal med sedan många år, väljer att utvärdera en ny produkt som en av våra leverantörer Fastighetsbolaget gap holding bolagets affarer synas fram och som kan komma passa Kriminalvårdens verksamhet bra. Den nya metalldetektorn har en s. Vi har länge inom Kriminalvården haft behovet att säkerställa att vissa områden och avdelningar inte skall få in mobiltelefoner och nu vill vi testa denna nya metalldetektor för att säkerställer om funktionen infriar våra förväntningar, säger Christoffer Sunesson, sektionschef fysisk och teknisk säkerhet Kriminalvården.

Vi hoppas att produkten kommer visa att Sensec har förmågan ta fram nyheter Fastighetsbolaget gap holding bolagets affarer synas är helt anpassade för våra viktiga slutanvändare, säger Tommy Arvidsson, "Fastighetsbolaget gap holding bolagets affarer synas" för Kriminalvården. Jag har jobbat med Kriminalvården i över tio år och det är just detta som är så viktigt att förstå kundens behov.

Kriminalvården har idag över metalldetektorer och jag ser såklart en stor potential i testet som kan mynna ut i en affär längre fram. Metalldetektorn finns redan hos Kriminalvården men detta är en utveckling och uppgradering av befintlig produkt, säger Tommy.

Bolaget bildades år i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan Under förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning.

Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november kl.

Bolaget fortsätter sin tillväxtresa och kan under årets tredje kvartal visa en omsättningstillväxt för tolfte kvartalet i rad. Vi fortsätter växa organiskt inom båda våra affärsområden där Retail Tech visar på en fortsatt kraftig tillväxt med en stark bruttomarginal vilket är mycket glädjande. Vi bygger för framtiden, där vi fortsätter att göra stora satsningar i personal, HR, IR, medialager, Starcorp m. Främsta anledningen till att vi tappar marginaler beror på stora investeringar som görs för att möta framtiden, främst i bolagsförvärv och personal.

Under kvartalet har det varit stort fokus på integrationsarbete för det norska förvärvet Prego Media AS, vilket hämmat fokuset från deras försäljning.

De investeringar som nu tagits för att förädla den norska verksamheten är strategiskt viktiga för att kunna stärka marginalerna och generera organisk tillväxt. Den minskade marginalen bedöms dock återhämta sig under årets sista kvartal, där orderstocken för bolaget har utvecklats positivt och är vid periodens utgång större än vid motsvarande "Fastighetsbolaget gap holding bolagets affarer synas" föregående år.

Detta är en mycket stark siffra med hänsyn till att det nyligen förvärvade dotterföretaget Prego Media AS är inkluderat, vilka har en lägre marginal än övriga koncernföretag till följd av deras analoga ytor. Samtidigt medför de ökade analoga ytorna att ACM som helhetsleverantör stärker sitt erbjudande.

På sikt öppnar även detta upp för en digitalisering i Norge. Detta förklaras av att det under kvartalets månader varit stort fokus på riksdagsvalet i Sverige vilket för ACM försvårat försäljningen. Många av våra partners fasad- och skärmägare har nolltolerans mot politiska budskap vilket medfört att vi till skillnad från många andra utomhusbolag inte fått sälja politiska kampanjer utan istället fått lägga fokuset på "vanlig" reklam, vilket är betydligt mer svårsålt under valtider då städer präglas av politiska budskap.

Jag är nöjd med försäljningen för affärsområdet under perioden, och menar att vi vid ett normalt förhållande skulle överträffat marknadstillväxten. Den organiska tillväxten inom affärsområdet spås fortsätta då offertstocken för affärsområdet är större än någonsin tidigare, vilket siar om en fortsatt god utveckling om affärerna landar som vi önskar och tror.

I samband med varje leverans ökar också de repetitiva intäkterna i form av licenser och support. Förvärv Vi är mycket nöjda med att det tidigare förvärvade bolaget GM Gruppen Moving Message AB fortsätter att gå starkt, mycket till följd av vi lyckats utveckla en modell för att nyttja vårt gemensamma medialager och våra olika säljstrukturer. Det lyckade resultatet har medfört att de uppnått kriterierna Fastighetsbolaget gap holding bolagets affarer synas maximal tilläggsköpeskilling.

Prego, vars mediaytor primärt är analoga, har både under och efter periodens utgång tagit ett par större order inom den nya mediekanalen "Handles", innebärande reklam på kundvagnar i livsmedelsbutiker där avtal tecknats med stora världskända bolag.

Utöver Handles har vi nu påbörjat utrullningen av en ny digital kanal i Norge, innebärande större digitala skärmar i livsmedelsbutiker. Det stora intresset som visats för målgruppen stärker våra utsikter för ytterligare.

Sedan är det obligatoriskt för...

Att vi inte visar en större tillväxt under kvartalet är en effekt av det påbörjade integrationsarbete av Prego, vilket krävt allokering av resurser och som i förlängningen påverkat vår försäljning.

En liten organisation som Prego där varje anställd gör stor inverkar Fastighetsbolaget gap holding bolagets affarer synas lätt påverkade Fastighetsbolaget gap holding bolagets affarer synas ett integrationsarbete, med detta sagt är vi naturligtvis inte helt nöjda med detta. Dock är vår bedömning att det arbete och den tid som investerats i integrationsarbetet kommer att väga upp denna inbromsning i omsättning och marginal, genom att vi på sikt kommer att se synergier för både Prego och koncernen som helhet.

Avslutande ord När jag i samband med det påbörjade budgetarbetet summerar upp bolagets alla möjligheter inför kommande år tillsammans med orderstocken och utestående offerter är det med stor entusiasm som jag ser fram emot årets sista kvartal och en fortsatt tillväxtresa.

Anders Axelsson, VD anders. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november kl. AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas. Med sina två affärsområden Media och Retail Tech skapar AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus- och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor. Med 18 års erfarenhet från affärsområdet Media är Bolaget idag marknadsledande inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö.

Man har sedan tredubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år. Inom affärsområdet Retail Tech är AdCityMedias mission att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår stora förändringar.

Genom att Fastighetsbolaget gap holding bolagets affarer synas butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik, kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas.

Retail Tech har två huvudinriktningar: Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 egna mediaytor samt över 4 digitala skärmar där Bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder.

Bolaget är innovativt och har tekniken och kompetensen som krävs för att ligga i framkant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt. Free2move AB har ingått ett avtal med ett utvecklingsbolag gällande utveckling av lösningar och applikationer för att mäta, styra och reglera inomhusklimat för konsumentmarknaden. Det är spännande, eftersom våra IoT-lösningar Internet of Things hittills, nästan uteslutande varit fokuserat på företagskunder och deras behov, säger Leif Syrstad VD.

Free2moves filosofi är att med hjälp av öppna gränssnitt koppla upp sig mot befintliga system och därmed modernisera med nya IoT-funktioner samtidigt som värdefulla investeringar bibehålls. Det finns inget standardiserat kommunikationsprotokoll på marknaden utan här hjälper Free2move till med att få de ingående tekniska delarna i ett projekt att kommunicera med varandra på ett så rationellt och ekonomiskt sätt som möjligt.

Vår kund avser att hösten introducera en ny service avseende inomhusklimat. Free2move tillför bland annat kunskap i projektet om hur olika sensorer och elektriska standardprodukter kan kommunicera med varandra. Det initiala ordervärdet är KSEK som en första del i ett större projekt som kommer att löpa under Leif Syrstad, VD Free2move, tel: Bolaget erbjuder helhetslösningar i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter.

Lösningarna möjliggör att Free2moves kunder kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som kunden får större kontroll och kan säkra sina tillgångar. Där har hon arbetat med svensk och internationell företagsbeskattning och Fastighetsbolaget gap holding bolagets affarer synas INFREA en bred och erfarenhet av finansiell rapportering och beskattning.

För att vara jämförbar med de flesta övriga börsbolag som liknar oss är det en fördel om vi redovisar enligt redovisningsprincipen IFRS.

Ekonomi. Fastighetsbolaget GAP Holding: Bolagets...

Med tjänster och produkter inom industriservice och infrastruktur drivs verksamheten inom affärsområdena är Mark och Anläggning, VA Vatten och avlopp och Brandskydd. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential, växa geografiskt samt att fortsätta att utveckla ägda bolag genom långsiktigt engagemang och entreprenörskap. Finansiell översikt koncernen avseende perioden januari till september Alla belopp avser koncernen, siffror inom parentes avser koncernen för motsvarande period föregående verksamhetsår.

Vi slutförde i september prospekteringsarbetena i Tomsk så långt som vi planerat då den sammanfattande geologiska rapporten publicerades. Det som görs i Tomsk just nu är att färdigställa en rapport över vilka arbeten vi planerar att göra de kommande åren på fältet, för det fall vi fortfarande är ägare till det.

Det är en uppgift som alltid ska göras, oavsett status i övrigt. Vår avsikt är att kommunicera en rimlig plan som rimmar väl med vad en ägare av fältet kan tänkas vilja göra med en normal ambition och planering. Vi har haft omfattande diskussioner både internt och med rådgivare angående att genomföra en officiell registrering av reserver alternativt att upprätta en tredjepartsrapport enligt internationell standard. Om vi registrerar officiella reserver kommer det med automatik krav från myndighetshåll på att vi inom en relativt nära framtid också ska börja producera.

Med våra för närvarande begränsade resurser vill vi inte skapa en sådan risk, och även för en potentiell ny ägare av Fastighetsbolaget gap holding bolagets affarer synas är det att föredra att själv kunna göra sin planering.

Det har troligen heller ingen effekt på potentiella nya ägare av fältet, då de har interna team som genomför sina egna undersökningar och skapar sin egen uppfattning. Därför har vi landat i beslutet att för närvarande inte inleda registrering av officiella reserver. En tredjepartsrapport kunde då möjligen ha varit ett alternativ. Den skulle heller inte tillmätas någon avgörande betydelse av en motpart. Tidigare har resurser saknats för att ta den kostnad det innebär, och vår bedömning är att det tar cirka månader att genomföra en sådan.

Därmed har vi i samråd med rådgivare beslutat att vänta med att beställa en sådan rapport. Efter att den geologiska rapporten färdigställdes vändes fokus än mer till att försöka komma i mål med de köpar- och  partnerdiskussioner som förs. Vi genomförde också strax efter periodens utgång en nödvändig finansiering av Bolaget för att kunna fokusera på detta och ha möjlighet att ta de kostnader som också är förknippade med sådana aktiviteter.

För att skapa ytterligare tryck och struktur i processen samt på daglig basis kunna driva framåt har vi sedan en Fastighetsbolaget gap holding bolagets affarer synas anlitat en av de bästa olje- och gastransaktionsrådgivarna i Moskva, som också utgör en punkt dit alla som är intresserade av att investera "Fastighetsbolaget gap holding bolagets affarer synas" rysk olja vänder sig.

Ledigt just nu

Det är mycket Fastighetsbolaget gap holding bolagets affarer synas för närvarande att kommunicera en hållbar tidsplan, och vi avstår därför hellre från att göra det.

Det är mycket som rör på sig i oljebranschen globalt och den geopolitiska situationen i omvärlden gör att osäkerheterna är större, vilket gör att alla processer tar längre tid än det annars skulle ha gjort.

Vi har dock nu beredskap för detta och fokuserar helt på att komma framåt. Angående vårt nickelben, så har nickelpriserna kommit upp till något bättre nivåer och det talas mer och mer om nickel globalt, vilket vi också kan märka av. Vi har sedan en tid haft diskussioner om potentiella partnerskap och hyser förhoppningar om att detta ska kunna ge konkreta resultat, men det finns naturligtvis inga som helst garantier för att så blir fallet eller till rimliga villkor för Bolaget.

Det är av stor vikt för oss att en sådan potentiell partner har rätt profil och kan tillgodose den känsliga lokala miljön. Vi är medvetna om att det kan se "tyst" ut "Fastighetsbolaget gap holding bolagets affarer synas" vi inte gör konkreta arbeten i backen eller genomför transaktioner, men det betyder inte att det saknas aktivitet i Bolaget. Ändringen av strategi grundar sig på att affärsvolym och antalet projekt.

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Gapwaves hemsida. Petrosibir äger % av det ryska bolaget Ingeo Holding som är innehavare av produktionslicensen i Basjkirien. AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas.

Dagens Nyheter

Moderbolagets rapport över Fastighetsbolaget gap holding bolagets affarer synas i eget kapital. affärsrelation, där Crosskey tillsammans med Compass Card levererar en. Det syns tydligt i 3. 2. −1. −1. 4. 4. −1. GAP. − −8. 1 1 direkta innehav samt indirekta innehav via fastighetsbolag och. Utgivare: Svefa Holding AB Det låga ränteläget gör kapital billigt och innebär ett mycket fördelaktigt gap riskaptiten syns i en ökande omsättningsvolym för hotell- han- stora fastighetsbolag, investerare, byggbolag och banker till mindre lokala uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

MORE: Skivaffar falldes av ko

MORE: Hemboende unga skaffar barn senare

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde